@ jonavoszinios.lt

Jonavos rajono taryboje patvirtintas tvarkos aprašas dėl tėvų globos netekusių vaikų. Kokia jo esmė ir kokios naujovės? Kodėl tokio sprendimo reikėjo? Apie tai – „Jonavos žinių“ pokalbis su laikinuoju Jonavos meru Eugenijumi Sabučiu ir savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūseliene.

-Kuo iš esmės jis keičia iki šiol galiojusią tvarką? Kokie pokyčiai? Kitaip tariant, ar aš, mano kaimynas, brolis ar draugas nuo šiol gali į savo šeimą priimti tėvų globos netekusius vaikus?

-Tėvų globos netekusiam vaikui palankiausia ir geriausia augti yra šeimoje, tačiau praktikoje vaiko globa svetimoje šeimoje nėra paplitusi. Dažnai vaikus globoti apsiima jų artimi giminės, o kai to neatsitinka, didžioji dauguma vaikų, netekusių tėvų globos, kuriems nustatoma laikinoji globa, yra apgyvendinami vaikų globos institucijose.

Įvertinus minėtas aplinkybes, Jonavos rajono savivaldybės taryboje buvo patvirtintas tvarkos aprašas dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams.

Šio tvarkos aprašo tikslas – skatinti, kad kuo daugiau Jonavos rajono savivaldybės vaikų, likusių be tėvų globos, būtų globojami šeimoje, o ne globos institucijoje. Tvarkos dėl tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos šeimoje organizavimo, lig šiol savivaldybėje nebuvo.

Buvome nustatę tik pinigų skyrimo tvarką vaikų globėjams. Nuo šių metų balandžio 1 dienos tarybos sprendimu nustatėme ne tik Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams tvarką, bet ir pakeitėme – padidinome – pagalbos pinigų išmokos dydį, kuris mokamas iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vaiko globėjams, budintiems globėjams ir socialiniams globėjams, už kiekvieną globojamą, nesusietą giminystės ryšiais, vaiką.

Žmogui, siekiančiam tapti laikinu globėju taikomi šie reikalavimai: asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą iš atestuotų socialinių darbuotojų pagal Globėjų ir įtėvių konsultavimo ir mokymo programą, kad gali tapti vaiko globėju arba rūpintoju, išskyrus tuos atvejus, kad asmuo jau tokią išvadą yra gavęs ir savo šeimoje globoja vaikus.

-Naujame tvarkos apraše atsiranda ir naujos sąvokos. Kas yra "socialinis globėjas"? Kokie jo įsipareigojimai? 

-Socialinis globėjas į savo šeimą priima iki trijų atskirtų nuo savo biologinės šeimos vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ar seserys, ir šiais vaikais rūpinasi iki tol, kol jie galės grįžti į savo biologinę šeimą arba jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, jiems bus surasta globėjų (įtėvių) šeima. Socialinio globėjo šeimoje toks vaikas būtų prižiūrimas ne ilgiau kaip vienerius metus.

Socialinis globėjas įsipareigoja priimti laikinai globojamą vaiką savo gyvenamajame būste ir užtikrinti emocinį ir fizinį jo saugumą, visavertį, laikinai globojamo vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą.

-O „budintis globėjas“? Rašoma, kad vaikus į savo namus jis privalo priimti nuolatos. Ar čia kalba apie tuos vaikus, kurie ekstra atveju paimami iš šeimų ir vežami į Vaikų globos namus ar ligoninę?

-Budintis globėjas yra asmuo ar šeima, galinti laikinai globai, neilgiau kaip 6 mėnesiams,  priimti į krizinę situaciją patekusį ar be tėvų globos likusį vaiką bet kuriuo paros metu, tam, kad vaikai nepatektų į ligoninę ar laikinai nebūtų vežami į Globos įstaigą.  Budintys globėjai yra profesionaliai apmokyti ir visapusiškai psichologiškai pasirengę užtikrinti vaiko fizinius, socialinius ir emocinius poreikius. Krizine situacija dažniausiai laikomas tėvų alkoholizmas, smurtas šeimoje, narkotikų vartojimas, tėvystės įgūdžių stoka, dėl kurios vaikui laikinai ar nuolatos yra nesaugu būti šeimoje.  

-Kaip paprasčiau apibūdinti „atokvėpio globėją“? Kokie esminiai skirtumai yra tarp socialinio globėjo, budinčio globėjo ir atokvėpio globėjo?

-Atokvėpio globėjas dirbs tik tada, kai dėl objektyvių priežasčių vaiko negali prižiūrėti laikinasis arba nuolatinis globėjas. Jis rūpinsis giminystės ryšiais nesusijusiais iki 18 metų vaikais, tačiau ne ilgiau kaip 1 mėnesį (išimties atveju – iki 3 mėnesių).

-Kokie reikalavimai yra žmonėms, norintiems tapti globėjais?

- Kaip jau buvo minėta, žmogui, siekiančiam tapti laikinu globėju taikomi šie reikalavimai: asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą iš atestuotų socialinių darbuotojų pagal Globėjų ir įtėvių konsultavimo ir mokymo programą, kad gali tapti vaiko globėju arba rūpintoju, išskyrus tuos atvejus, kad asmuo jau tokią išvadą yra gavęs ir savo šeimoje globoja vaikus.

-Kokia jiems skiriama finansinė parama?

- Sudarius sutartį atokvėpio, budinčiam ar socialiniam globėjui mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikinai globojamą vaiką (vaikus). Laikotarpiu, kuriuo budintis globėjas negloboja vaikų, nuo sutarties pasirašymo dienos mokama 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka.  

Už kiekvieną nesusietą giminystės ryšiais globojamą  vaiką, skiriami pagalbos pinigai (4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) mėnesinė piniginė išmoka). Šios išmokos skiriamos iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų

Taip pat finansinė parama skiriama iš valstybės biudžeto lėšų: vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio(152 Eur) globos (rūpybos) išmoka per mėnesį, o vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio(152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

-Kiek aktuali ir skausminga Jonavos rajone yra ši problema? Ar daugėja socialinės rizikos šeimų, kiek Jonavos rajono vaikų apgyvendinti kitose Lietuvos vaikų globos įstaigose, nes Jonavos vaikų globos namuose nėra vietų? 

-Vaikų netekusių tėvų globos apgyvendinimo Jonavos rajone problema yra labai skaudi ir didelė, nes šiai dienai Jonavos vaikų globos namuose turime tik 3 laisvas vietas iš 50 galimų.

Tuo pačiu metu jau dabar turime 5 vaikus persikelti iš VŠĮ Visos Lietuvos vaikai (Elekrėnų savivaldybė), nes šiai įstaigai atimta licencija vykdyti socialinės globos veiklą. Taip pat jau dabar turime 2 socialinės rizikos šeimas iš kurių bent kuriuo metu gali būti paimti vaikai.

Papildomai  reikėtų vietų vaikams su sunkia negalia bei tiems vaikams, kurie dėl vietų stokos buvo nusiųsti į kitas respublikos globos įstaigas. Deja, pastarųjų metų tendencijos dėl vaikų apgyvendinimo kituose rajonuose yra nedžiuginančios, nes visur bandoma vaikų globos įstaigas naikinti arba mažinti vietų skaičių, todėl esamų vietų trūksta.

Globos įstaigos kratosi taip vadinamų „probleminių“ vaikų, prašo išankstinių duomenų apie juos, taip bandydami suskirstyti juos į „blogus“ ir „gerus“. Taip elgiasi net nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Atsižvelgdami į tai, kad vaikų, kuriems skiriama globa, skaičius nemažėja, imamės ir papildomų priemonių, t.y. pavyzdžiui Kulvoje baigiame įrengti atskirą namą šeimynai, kuriame apgyvendinsime dalį vaikų iš globos namų.

Tokių šeimynų kiekį seniūnijose ateityje planuojame plėsti, nes puikiai suprantame, kad vaikai, netekę tėvų globos yra didžiulės mūsų visuomenėje egzistuojančios socialinės problemos pasekmė, o šiuo atveju uždarant „valdiškas“ globos įstaigas mes kovojame su pasekmėmis, tačiau nekovojame su problemomis.