@ jonavoszinios.lt

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

(Pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 11). 

Specialieji reikalavimai: išmanyti Vaiko teisių apsaugos skyriui priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, Vaiko globos organizavimo nuostatais ir su kitais vaiko teisių apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais; turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisyklėmis; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MS Outlook.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema), adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. 

Išsamesnė informacija: tel.: (8 349) 500 86, sigita.cepiene@jonava.lt