@ jonavoszinios.lt

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

(Pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 11).

Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir atskaitomybės sudarymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančiais teisės aktais; išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją; savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema), adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Išsamesnė informacija tel. (8 349) 500 86, sigita.cepiene@jonava.lt